Híreink

SZŐRMEBOOM 2023
2023. szeptember 15.
KREÁCIÓ 20/21
2021. október 16.
A Magyar Szőrme- és Bőripari Szövetség Nagydíja
Egy valódi szőrméből készült bunda 50 évig is bunda

Régebbi híreink

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
www.szormeszov.hu
weblap használatához


I. A Nyilatkozat célja 
1.1 A jelen Nyilatkozat célja, hogy rögzítse a Magyar Szőrme- és Bőripari Szövetség (továbbiakban: MSZSZ) által üzemeltetett www.szormeszov.hu weblapon (továbbiakban: weboldal) alkalmazott adatkezelési elveket és adatvédelmi intézkedéseket a hatályos jogszabályokkal összhangban.
1.2 A weboldal megnyitásával a látogató tudomásul veszi és elfogadja a jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Nyilatkozatot, melyet szabályzatának is tekint, annak rendelkezései számára kötelező erővel bírnak. 

II. A SZOLGÁLTATÓ MINT ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
Név: Magyar Szőrme- és Bőripari Szövetség
Székhely és levelezési cím: 1036 Budapest, Bécsi út 85., fszt. 5.
Telefonszám: +36-26/525-286
Email cím: szorme [kukac] szormeszov.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-133305/2017.

III. Fogalom meghatározások, alapvető rendelkezések 
A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. A jelen szabályzatban foglaltakat a az Infotv-nyel összhangban kell értelmezni, amennyiben valamely rendelkezés az Infotv.-nyel ellentétes, úgy azt figyelmen kívül kell hagyni.
1. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.
2. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
3. Különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
5. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
6. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
7. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása;
8. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

IV. A kezelt személyes adatok köre, Adatkezelő személye
4.1 A weboldal böngészése személyes azonosításra alkalmas adatok megadása nélkül is lehetséges.

4.2 A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá. 
4.3 Cookie
A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.
Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az Érintett korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az Érintett részére külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. Az Érintett a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti az Érintett számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.) 
A letiltást követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.
 Alkalmazott cookie-k:

 • Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
 • Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
 • Biztonsági cookie.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.
Elérhetőségük: www.google.com/analytics
Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.
 A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

4.4 A weboldal tekintetében a MSZSZ-t kell Adatkezelőnek tekinteni.

V. Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja

5.1 Az Adatkezelésre az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a MSZSZ a jelen Szabályzatban meghatározott célok érdekében kezelhesse személyes adatait. Az Adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása.
5.2 MSZSZ a megadott személyes adatokat kizárólag a jelen Szabályzatban, az Érintett hozzájáruló nyilatkozatában, valamint a jogszabályokban meghatározott célokra használhatja fel. MSZSZ az általa kezelt adatokat kizárólag az Érintett hozzájárulásával továbbíthatja. A rendelkezés alól kivételt jelent, ha a személyes adatok továbbítására MSSZ jogszabály vagy hatósági határozat alapján köteles, illetve, ha ahhoz az Érintett előzetesen kifejezetten hozzájárult.
5.3 Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az Érintett jogainak védelme.

VI. Az adatkezelés elvei
6.1 Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
6.2 Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
6.3 Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

VII. MSZSZ által alkalmazott adatvédelmi irányelvek
1.1 MSZSZ az Érintett hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel a személyes adatokat.
7.2 MSZSZ, mint adatkezelő a személyes adatokat az Infotv. rendelkezéseinek és a jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat a jelen Szabályzatban meghatározott személyeken kívül harmadik félnek át nem adja.
7.3 MSZSZ jogszabályban meghatározott esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, egyéb jogi eljárás során harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az Érintett személyes adatait, amelyek kiadására jogszabály, illetve bírósági, hatósági határozat alapján köteles.
7.4 Érintetett tájékoztatni kell az Adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az Adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező Adatkezelésről - továbbítással vagy összekapcsolással történő adat felvételről.
7.5 Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat MSZSZ az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
7.6 MSZSZ az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja.
7.7 MSZSZ gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

VIII. Az Adatkezelés időtartama
8.1 A személyes adatok kezelésének időtartama jelen hozzájárulás visszavonásig terjed.

IX. Rendelkezés személyes adatokkal
9.1 Személyes adatai kezeléséről Érintett MSZSZ-től bármikor írásban tájékoztatást kérhet. A tájékoztatáskérés kiterjedhet az Érintett MSZSZ által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Érintett személyes adatait.
9.2 Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre MSZSZ a tájékoztatáskérés kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül köteles válaszolni. 
Az Érintett a szorme@szormeszov.hu e-mail címen jogosult tájékoztatást kérni a MSZSZ által kezelt személyes adatairól, azok felhasználásáról. 

X. Adatfeldolgozás
10.1 MSZSZ weboldalának üzemeltetése során jelenleg külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe. 

XI. Adattovábbítás lehetősége
11.1 MSZSZ, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős bírósági vagy hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt MSZSZ nem vonható felelősségre.

XII. Jogérvényesítési lehetőségek
12.1 Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) fordulhat
  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
  Telefon: +36 -1-391-1400, Fax: +36-1-391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu vagy
 • Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Bármilyen Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az Adatkezelő munkatársai is az szorme@szormeszov.hu e-mail címen.

Budapest, 2019. február 19.


 

 

a nyilatkozat letölthető INNEN

Galéria

 

 

Fenntartható szőrme

nagyobb méret

Szőrmefeldolgozás Miért biztonságos és fenntartható a szőrme kikészítése és festése


KREÁCIÓ 2015

Designerverseny és Show

nagyobb méret

Magyar hagyományok a prémesállat-tenyésztésbenmegnézem a videót

 

Állattenyésztés Európában

Így történik a prémes állattenyésztés valójában Európában...

 megnézem nagyban