Híreink

SZŐRMEBOOM 2023
2023. szeptember 15.
KREÁCIÓ 20/21
2021. október 16.
A Magyar Szőrme- és Bőripari Szövetség Nagydíja
Egy valódi szőrméből készült bunda 50 évig is bunda

Régebbi híreink

Célunk

a szűcs szakma reputációjának (hírnév, tekintély) növelése,
a szakmán belüli elismertségének fejlesztése,
a szövetség vonzerejének és tekintélyének növelése,
a szakma érdekvédelmének erősítése,
a szakmai szereplők etikus gyakorlatának fejlesztése és
a szakmai gyakorlat és a hazai szakemberek felkészültségének fejlesztése.


Mindezt:
a szakmai közélet fórumainak meg-, vagy újrateremtésével,
a szövetség médiajelenlétének további erősítésével,
a szövetség nemzetközi kapcsolatrendszerének szélesítésével, a regionális vezető szerep visszaszerzésével,
a szövetség szakmai bázisának erősítésével,
a szövetségen belüli kommunikáció fejlesztésével,
a legújabb szakmai ismeretek terjesztésével, széleskörű megismertetésével, továbbá
a szövetség offenzív társadalmi szerepvállalásához és professzionális szervezeti irányításához szükséges pénzügyi feltételrendszer megteremtésével kívánjuk megvalósítani.

 

 

A MAGYAR SZŐRMEIPARI SZÖVETSÉG
ELNÖKSÉGÉNEK MUNKAPROGRAMJA

Szakmai érdekvédelem

A törvényhozók felé kezdeményeznünk kell a szakmai munkát jelenleg nehezítő, illetve érintő létező joghézagok és törvényi hiányok megszüntetését, és kezdeményezzük a jövőbeni törvénymódosítások szakmai szempontokat helyesen alkalmazó tartalmának értelmezési és értékelési kereteit. (képzési rendelkezések, oktatási tőrvény)

Felemeljük a szavunkat minden a szűcs szakmát érintő kérdésben, és egyeztetéseket vagy párbeszédet kezdeményezünk a szakmai kérdéseket felvető szervezetekkel.

Szakmai gyakorlat fejlesztése

Az EU jövőbeni szakmai tendereivel kapcsolatban mind gyakrabban felmerülő jelentős előfinanszírozási probléma megoldására banki támogatást és együttműködést kezdeményezünk, az vállalkozások előfinanszírozás alóli tehermentesítése érdekében.

Szakmai vitát és állásfoglalást kezdeményezünk a szűcs szakmai szervezetek kiválasztásával (tenderkiírási és elbírálási gyakorlattal) kapcsolatos nemzetközi gyakorlat és ajánlás átvételére, hazai meghonosítására. A nemzetközi Szövetség kidolgozta és közzétette a pr programját, pontrendszerét, ajánlott eljárásrendjét, mind a megbízás előtti aktivitásra, mind a megbízás alatti munkára és üzleti problémákra vonatkozó szerződésformákkal együtt. Ezek magyarítására konzultációt kezdeményezünk a szakmai ügynökségekkel, valamint jogi szakértőkkel is.

Szakmai vitát és állásfoglalást kezdeményezünk az Általános és Legjobb szakmai Gyakorlat hazai adaptálásához, illetve ezekre fókuszálva saját kutatást kezdeményezünk. A nemzetközi tapasztalatokról, a "legjobb gyakorlat" jellemzőiről fórumokat és rendezvényeket szervezünk.
Kiemelt fókuszt biztosítunk a szövetség funkciójának, minden lehetséges eszközt felhasználunk a menedzsment érdeklődésének kiváltásához, és ismeretszintjének növeléséhez. A témában nemzetközi konferenciát rendezünk a szakma legjobb külföldi előadóival.

Kiemelt fókuszt biztosítunk a Szövetség tevékenység mérésére és a hatékonysági kritériumok érvényesítésére.

Szakmai vitát és állásfoglalást kezdeményezünk a szőrmeipari vállalkozások fejlesztése címmel, hazai és külföldi szakértők előadók bevonásával.

Kiemelt fókuszt biztosítunk az új üzleti lehetőségeket jelentő szakmai szolgáltatások megismertetéséhez, a gyakorlati tudnivalók és nemzetközi standardok átvételéhez.

(Elsőként a szakmai gyakorlatot érintő legkorszerűbb vagy legújabb szoftverek bemutatóit szervezzük meg, melyeken a gyakorló szakemberek megismerkedhetnek a munkájuk hatékonyságát növelő korszerűbb technikai lehetőségekkel.)

Szakmai állásfoglalások

Folytatnunk kell a szakmai állásfoglalások kidolgozásának és kiadásának korábban sikeres gyakorlatát, ezekkel elő kell segítenünk a szakemberek szervezeti, munkahelyi megítélését, anyagi és erkölcsi megbecsülését. (Útmutatást tervezünk a piackutatás, pályázatfigyelés és értékelés gyakorlatáról: a reklám jelentőségéről, és számos más aktuális és szakmailag fontos kérdésekről.)

A szakmai állásfoglalások előkészítéseként széleskörű szakmai párbeszédet, vagy vitát kell kezdeményeznünk a tagság és a tagságon kívüli szakemberek bevonásával.
Szakmai hangsúlyok kialakítását és érvényesítését szolgáló olyan szakmai ajánlásokat kezdeményezünk, amelyek az ország, Európa, illetve az egész világ szempontjából jelentős témakörök (planetáris tudat, környezettudatosság stb.) széleskörű társadalmi elfogadását, a szükséges szemléletváltást se gítik elő.

Szakmai akkreditáció

Felvesszük a kapcsolatot a Nemzetközi Szőrmeszövetséggel, együttműködést kezdeményezünk a Magyar szőrmeipar fejlesztése érdekében.
A szövetségfejlesztési programot dolgozunk ki a témakörben érintett hazai és nemzetközi szervezetekkel és kezdeményezőkkel, illetve fórumokkal kooperálva. A témakörben kezdeményezzük mind a sajtó, mind a kormányzat fokozottabb megértését és aktivitását, illetve elkötelezettségét.

Szakmai továbbképzés és szakoktatás

A szakmai továbbképzés hazai megteremtése érdekében előadássorozatot és workshopokat kezdeményezünk, részben a nemzetközi szakmai fejlesztések, részben, pedig a tagság igényei szerint. Évente egy regionális pr-konzultációt szervezünk az adott régióban (tagozat) dolgozó szakemberek összehívásával.
Fel kell végre mérnünk a hazai felsőoktatási intézmények szakmai képzéseinek tartalmát, és értékelhetővé kell tenni azok szakmaiságát és minőségét (tematikák, oktatási anyagok, jegyzetek, oktatók, tantárgystruktúrák). Az eredményeket széles körben nyilvánossá tesszük.
A szövetség szakmai képzésre vonatkozó ajánlását össze kell hangolnunk a szakmai akkreditáció kialakítandó rendszerével, és erről konzultálni szükséges a szakképzést végző hazai közép és felsőoktatási intézményekkel.

Fel kell lépnünk az OKJ képzések szakmai tartalmával, struktúrájával szem ben, kezdeményeznünk kell a szakma presztízse érdekében szükséges továbbképzés és specializáció tartalmak általánossá tételét, illetve a meg lévő képzések módosítását.
Átfogó kutatást kezdeményezünk a hazai szakmai gyakorlat felmérésére, különös tekintettel az Általános, illetve a Legjobb Gyakorlat feltárására. Az ehhez szükséges anyagiakat támogatásokból és pályázatokból tervezzük biztosítani.

Együttműködve a Nemzetközi Szövetséggel, adaptáljuk a szakmai közép és felsőfokú továbbképzés kialakított rendszerét: szőrmeszakos Akadémiát hozhatunk létre. A képzések időkerete 90 %-ban a szakmai ismeretek elsajátítására legyen fordítható, akár specializáltan, egy-egy szakkérdéskörre fókuszáltan is. Ennek keretében regionális oktatási pontokat hozunk létre a helyi iskolákkal, akkreditált képzési centrumokkal kooperálva, egységes szakmai tematika, tananyag és esetleg oktatógárda alapján.

Pr Klub és szakmai tapasztalatcsere

A szövetség sikeres klubélet kialakításában érdekelt, a klubrendezvények tervezése és szervezése során a tagság igényeit és az elfogadott programokat vesszük figyelembe. Szakmánk a kapcsolatokról (is) szól, és ehhez fórumot kell biztosítanunk a hazai szakemberek számára.

Ki kell alakítanunk a tagok szakmai tapasztalatcseréjére alkalmas fórumokat. Fórumot kell biztosítani a tagság, a gyakorló szűcs szakemberek számára, hogy ismerjék egymást, tapasztalatokat tudjanak cserélni, és konzultálni tudjanak az őket érdeklő szakkérdésekről vagy problémákról. Továbbá biztosítani kell számukra a kapcsolattartás és kapcsolatteremtés lehetőségeit a szövetség hivatalos találkozóitól, közgyűlésektől függetlenül is.

Szakmai konferencia és szakmai rendezvények
Évente legalább egy olyan szakmai konferenciát szervezünk, amely a szakmai gyakorlat fejlesztése szempontjából leginkább releváns szakkérdésekre fókuszál, és amelyek információiból tagságunk profitálhat.

Évente érdemes tartjuk a szőrmeipari szakkiállítást rendezni, ahol bemutatkozhat az egész szakma. Több napos program esetén érdemes a nyilvánosság bevonása, és a külföldi vásárlóerő hatékonyabb irányítása.

Szakmai kirándulásokat szervezünk a tagságon belüli kapcsolatok elmélyítése érdekében, kooperálva a vidéki tagozatainkkal.

Folyamatosan elérhetővé tesszük a titkárságot a tagság információs igényeinek folyamatos kielégítése érdekében.

A szövetség honlapját létrehozzuk, és informatívvá tesszük, annak érdekében, hogy nagyobb mértékben szolgálja a tagság tájékoztatását, az aktualitásokkal és az elnökségi ülések tartalmi kivonataival folyamatosan feltöltjük.

Szervezeti élet / tagozatok

A szövetség titkárságát elérhetővé, hatékonnyá tesszük a működését.

Összegyűjtjük, és nyilvánossá tesszük a tagozatok önálló programterveit, illetve ezek megvalósítását támogatjuk.
A szövetségi tagsági igazolványokat évente elkészíttetjük, és lehetőségek szerint bővítjük funkcióit (pl. az igazolvány (kártya) digitális aláírással történő összekapcsolása)
A szövetség gazdasági helyzete és támogatás-politika
A szövetség anyagi helyzetének stabilizálásához üzleti szellemű tarifarendszert dolgozunk ki és léptetünk életbe. Rendszeres bevételekre kell alapoznunk a működést, a fejlesztési céljainkhoz anyagi forrásokra is szükség van, melyeket igyekszünk saját erőből előteremteni. A tagság nem ingyenességet jelent, hanem kedvezményeket. A kedvezmények rendszerét kidolgozzuk, és folyamatosan bővítjük.

A szövetség anyagi támogatásának bővítéséhez és kiszámíthatóvá tételéhez olyan támogatás-politikát alakítunk ki, amely értékalapon bővíti a szövetség előtt álló feladatok finanszírozhatóságát és a szövetségi adminisztráció és titkárság működtetését.

A támogatásokat az általunk kezdeményezett programokhoz kapcsoljuk, és támogatóink számára évente egyszer tételesen beszámolunk a támogatások felhasználásáról. (Pl. lehetővé tesszük, hogy egy-egy jelentős szövetségi kezdeményezés vagy program egy-egy mentor, támogató neve alatt valósuljon meg).

Államigazgatási és politikai kapcsolatok

Az új E-pályázati lehetőségekkel kapcsolatban kezdeményezzük a magyar piaci sajátosságok és ügynökségi érdekek érvényre juttatását.
Felvesszük a kapcsolatot az államigazgatási szervekkel és fórumokkal, együttműködést kezdeményezünk a szakmát és a fejlesztést érintő kérdésekben.

Szakmai vitát és útmutatás kialakítását kezdeményezünk a egy-egy szőrmeipari cég kiválasztásával, feladatokkal, történő megbízásával (tenderkiírási és elbírálási gyakorlattal) kapcsolatos hazai állami gyakorlat javítása, a mind gyakoribb szakmai állásfoglalás igények és minősítési problémák proaktív kezelése érdekében. Ezzel összefüggésben a közbeszerzési eljárások jelenlegi rendszerével kapcsolatban a szakmai minőséget, szaktudást és tapasztalatokat helyesen értelmező és értékelő gyakorlat elterjesztését szorgalmazzuk.

A közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos bizalom visszaállítása érdekében, a korrupciós lehetőségeinek felszámolása céljából kezdeményezzük az eljárások módosítását, és fokozottabb szakmai szempontrendszer tiszta érvényesülését.

Médiakapcsolatok

Közvetlen kapcsolatok kiépítése sürgős feladataink egyike.
A szövetségi események írói részére témajavaslatokat, és időszakonként összefoglaló hírleveleket küldünk ki.

Évente egy trendelemző sajtótájékoztatót szervezünk.

Átfogó ismertető programot kezdeményezünk a magyar sajtó szerkesztőségei felé a MAGYAR SZŐRMEIPARI SZÖVETSÉG elnevezés, fogalom, szakma helyes megítélése és értelmezése, valamint interpretálása érdekében.

A szövetség hírlevelének szerkesztését és kiadását rendszeressé tesszük, a tagságon kívül a szövetségi tagsággal nem rendelkező szakembereket is folyamatosan tájékoztatjuk az aktuális szövetségi és szakmai hírekről.

Társszakmai kapcsolatok

Felvesszük a kapcsolatot a társszakmai szövetségekkel és egyesületekkel, együttműködést kezdeményezünk a szakmát és a fejlesztést érintő kérdésekben.
Folyamatos konzultációt és egyeztetést kezdeményezünk az érintett szakmai szervezetekkel a szövetségi érdekek érvényesítésével és a fejlesztési aktivitásainkkal kapcsolatban.


Nemzetközi szakmai kapcsolatok

Felvesszük a kapcsolatot a nemzetközi szakmai szövetségekkel és szervezetekkel, együttműködést kezdeményezünk a szakmát és a fejlesztést érintő kérdésekben.
Folyamatos konzultációt és egyeztetést folytatunk az érintett nemzetközi szakmai szer vezetekkel a nemzeti érdekek érvényesítése és a fejlesztési aktivitásaink érdekében.

A Parlament és a politikai pártok médiapolitikusai felé a jelenlegi szakmánkat érintő törvények leendő módosításával kapcsolatban egyeztető találkozókat és tájékoztatást kezdeményezünk annak érdekében, hogy a MAGYAR SZŐRMEIPARI SZÖVETSÉG
által képviselt szakmai érdekeit érvényre juttassuk. Ténylegessé és valóságossá kell tennünk a szövetség szakmai érdekvédelmi és szakmai érvényesítő funkcióját.

Galéria

 

 

Fenntartható szőrme

nagyobb méret

Szőrmefeldolgozás Miért biztonságos és fenntartható a szőrme kikészítése és festése


KREÁCIÓ 2015

Designerverseny és Show

nagyobb méret

Magyar hagyományok a prémesállat-tenyésztésbenmegnézem a videót

 

Állattenyésztés Európában

Így történik a prémes állattenyésztés valójában Európában...

 megnézem nagyban